คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 
ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558  
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547