CSR Report

          บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าจำนวน 10 คน ซึ่งต่างมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในชุมนุมวิชาการ ขณะเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรกลุ่มนี้ตระหนักดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2517 โดยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า “ซีเอ็ดจะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” และเน้นย้ำภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัทฯ คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากคำว่า Science, Engineering & EDucation เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่น และให้ความสำคัญ คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ผ่านภารกิจที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ซีเอ็ด จะเป็นผู้นำในการทำให้คนไทยหาความรู้ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น
ภารกิจ (Mission) : ซีเอ็ด จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและจะดำเนินธุรกิจที่ทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

          เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะทำให้องค์กรสามารถทำหน้าที่เป็น “สื่อความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อทำให้คนไทยเก่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” อย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้