Mon - Fri : 08:30 - 17:50
ir@se-ed.com
0 2826 8690

สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง และมีผลกระทบครอบคลุมถึงธุรกิจสิ่งพิมพ์ และภาคการศึกษาด้วยเช่นกัน ทำให้ธุรกิจของ “ซีเอ็ด” ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด และธุรกิจการจัดจำหน่ายหนังสือให้กับร้านหนังสือ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกัน 
ผม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร จึงต้องปรับการทำงานของซีเอ็ดให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ประกาศอย่างเหมาะสม และทันกับสถานการณ์ ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ

  1. การสร้างความมั่นใจเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยของสินค้า และบริการ ตั้งแต่ต้นทาง คือ คลังสินค้า ที่ต้องนำส่งไปยังองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ไปจนถึงมาตรการที่เข้มงวดในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
  2. ปรับเปลี่ยนการให้บริการในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ช่วงปิดตัวชั่วคราวตามมาตรการรัฐบาล มาเป็นการบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์
  3. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เสนอบริการใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
  4. พัฒนาหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งส่วนของสำนักพิมพ์ การจัดจำหน่าย การให้บริการผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และการกระจายสินค้าทั่วประเทศ
  5. ร่วมมือกับบริษัท และองค์กรอื่นๆ ในวงการหนังสือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของวงการ กระตุ้นการอ่าน และช่วยกันรักษาธุรกิจรายย่อยๆ ในวงการ

ซีเอ็ดมีจุดแข็งจากการที่มีภาพลักษณ์ร้านหนังสือที่ชัดเจน และมีสาขามากที่สุดในประเทศ ดังนั้น ซีเอ็ดจะใช้ความเป็นเครือข่ายร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับชุมชน และทำเลที่ตั้ง (Localization) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมีเสน่ห์ให้กับสาขาในพื้นที่ต่างๆ

ในปีนี้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของซีเอ็ด ยังคงแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านคอนเทนต์ที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ การประยุกต์เทคโนโลยีกับความรู้ที่น่าสนใจขึ้น รวมถึงสร้างบรรยากาศของร้านหนังสือให้เหมาะสมกับการอ่าน เพื่อผลักดันสังคมการอ่าน และการเรียนรู้ให้คนทุกช่วงวัย โดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มผู้อ่าน ซีเอ็ดยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษาให้อยู่ในมาตรฐานสากล และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งพันธมิตรอย่าง Oxford และ Cambridge ยังคงไว้วางใจซีเอ็ดให้นำหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการวัดระดับความรู้ทางภาษา มาให้บริการกับประเทศไทยอีกด้วย

ซีเอ็ดยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเยาวชนผ่าน STEM Education, Coding และ Robot โดยจัดแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ ค้นหาทีมตัวแทนจากประเทศไทย ส่งผลงานไปแข่งขันหุ่นยนต์ผ่านออนไลน์ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติปรากฎว่านักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล Grand, Gold, Silver และ Bronze อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่โรงเรียน สถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ตัวนักเรียนเอง และซีเอ็ด ทำให้ซีเอ็ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา จัดหาองค์ความรู้ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนเด็กไทยให้มีโอกาสเรียนรู้ให้เก่งขึ้นไปอีก

ซีเอ็ดยังคงยึดมั่น และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านโครงการ CSR ต่างๆ ที่ได้ทำมาตลอดปี พ.ศ. 2563 อันได้แก่ (1) โครงการ ซีเอ็ด กระจายบุญกระจาย Book บริจาคหนังสือผ่านการซื้อพวงหรีด (2) โครงการ สู้นะ…เราจะผ่านไปด้วยกัน แจก e-book ฟรีให้ประชาชนทั่วไป เพื่ออ่านที่บ้านช่วงสถานการณ์ COVID-19 (3) โครงการ อยู่บ้านอ่านหนังสือ มอบหนังสือให้ผู้ป่วยในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ่านในช่วงกักตัว หรือรักษา (4) โครงการ We Will Win ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ และทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือชาวเมียนมาสู้ภัย COVID-19 (5) โครงการ มอบหนังสือให้มูลนิธิโรงพยายาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และในปี 2564 จะมีการริเริ่มโครงการ CSR ใหม่ๆ อาทิ โครงการ “10 นาที อ่านสนุก” โครงการซึ่งจะปลูกฝังให้เยาวชนไทย สนุกกับการอ่าน และบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา ด้วยกระบวนการที่ถูกออกแบบไว้เป็นพิเศษ

สำหรับ ปี พ.ศ. 2564 จะเป็นอีกปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับซีเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ การ Disruption ของวงการสิ่งพิมพ์ และภาคการศึกษา จากนวัตกรรมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมถึงการ Disruption ที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนของสังคมไทย ดังนั้น ซีเอ็ดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวอย่างเร็วที่สุด นำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายรูปแบบ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำธุรกิจหนังสือ และร้านหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อทำให้คนไทยเก่งขึ้น และเป็นผู้ชนะในอนาคตข้างหน้า

(นายเกษมสันต์ วีระกุล)
ประธานคณะกรรมการ