สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2566 แม้จะเป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวกันอย่างเร่งด่วน  

ซีเอ็ดเองก็เช่นกันต้องปรับตัวทั้งองค์กรให้แข็งแกร่งสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เช่นเดียวกับทุกองค์กรในประเทศ แม้ว่าผลประกอบการของปีนี้จะแสดงให้เห็นว่าซีเอ็ดสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าซีเอ็ดยังไม่สามารถปรับตัวได้ดีอย่างที่คณะกรรมการคาดหวัง  และคงจะยังไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งฝ่ายจัดการคงจะต้องทำงานให้ฉลาดขึ้น และหนักยิ่งขึ้นในปีนี้ และปีต่อๆ ไป

ซีเอ็ดตระหนักถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ เราจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจตั้งแต่ทีมงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้สินค้า และบริการ ที่มีเนื้อหาในการสร้างเสริมทักษะ และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกวัย เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของสังคมไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ซีเอ็ดตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่นี้

ภายใต้ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ซีเอ็ดจะต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม ก็ยังมีข่าวดีเล็กๆ ซ่อนอยู่ กล่าวคือ เป็นที่ยอมรับกันในนานาประเทศแล้วว่า “การอ่าน” เป็นวิธีการที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดในการเสริมสร้างศักยภาพคนให้เก่งมากพอที่จะทำงาน และอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้ ดังนั้นซีเอ็ดจะมุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทยให้สำเร็จให้จงได้

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเข้าใจในสถานการณ์ของซีเอ็ด และกรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทำให้พวกเรามีกำลังใจจะเดินหน้าขับเคลื่อนซีเอ็ดให้กลับมาเติบโต และแข็งแรงอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้

(นายเกษมสันต์ วีระกุล)
ประธานคณะกรรมการ