สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น

           แม้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ของปี 2565 จะยังคงส่งผลกระทบกับสังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ หรือร้านหนังสือ แม้จะยากลำบากแต่ซีเอ็ดก็ยังสามารถปรับตัวให้อยู่รอด ดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความหวัง
           ในปี 2565 จำนวนปกหนังสือของสำนักพิมพ์ซีเอ็ดผลิตที่ออกใหม่ และพิมพ์ซ้ำมีถึง 297 ปก ในขณะเดียวกันสำนักพิมพ์ต่างๆ ก็ยังไว้วางใจให้ซีเอ็ดจัดจำหน่ายหนังสือมากขึ้น การเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกติของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับชั้น ก็ส่งผลให้มีการจัดซื้อหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
           สำหรับร้านหนังสือซีเอ็ด ที่พยายามจะรักษาร้านไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ประสบปัญหาความไม่สมดุลระหว่างปริมาณร้าน ปริมาณลูกค้า และค่าเช่า ดังนั้นจึงต้องมีการปิดสาขาที่ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ลงไปอีก 21 สาขา และเปิดใหม่ 1 สาขา ทำให้ปัจจุบันซีเอ็ดมีร้านทั่วประเทศจำนวน 240 สาขา โดยบริษัทฯ ยังมีนโยบายจะรักษาจำนวนสาขาไว้ให้ได้มากที่สุดพร้อมการปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาที่ยังเปิดให้บริการ เพื่อจะได้ดูแล และให้บริการนักเรียนนักศึกษา นักอ่านให้ดีที่สุด
           สำหรับรายได้จากการจำหน่ายหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ของซีเอ็ดผ่าน Marketplace ต่างๆ และรายได้จาก e-library แม้จะยังไม่มากนักแต่ก็ยังคงอัตราเติบโตเป็นที่น่าพึงพอใจ
           เพื่อเป็นการการยกระดับองค์ความรู้ให้มีความเข้มข้น และสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าแต่ละภาคส่วน ซีเอ็ดจึงแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
           สำหรับพันธมิตรอย่าง Oxford University Press ก็ให้ความร่วมมือกับซีเอ็ดจัดโครงการประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือดิจิทัลภาษาอังกฤษบน Oxford Reading Club เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย
           Cambridge Associate ได้แต่งตั้ง SE-ED Academy ให้เป็น Cambridge Associate เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่หลักสูตรเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยจาก Cambridge Assessment International Education หรือ CAIE เพื่อยกระดับระบบการศึกษาไทยก้าวไกลยิ่งขึ้น พัฒนาครู และบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล พร้อมผลิตนักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University และ Yale University
           ในปี 2565 ซีเอ็ดยังคงสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ “STEM Education” และ “Coding” โดยเป็นผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC THAILAND 2022 ให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และส่งผลงานกว่า 56 ทีมในฐานะตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ โดยคว้ารางวัลสูงสุด ได้แก่ Gold Prize, Silver Prize, Bronze Prize ได้ทั้ง 2 ประเภท คือ Robot Creation และ Robot Design สร้างความภูมิใจให้แก่สถาบันการศึกษา และครอบครัวอย่างยิ่ง
           ในด้านการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก และเยาวชน ซีเอ็ดร่วมกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 1,625 แห่ง มูลค่ารวม 38.34 ล้านบาท ผ่านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร, สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ, เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา, เรือนจํากลางระยอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันตรา, โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา, โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, โครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. และด้วยความยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”
           ซีเอ็ดได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
ซีเอ็ด
           ในปี 2566 นี้ ซีเอ็ดยังคงมุ่งเน้นพัฒนาหนังสือ และคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งขยายกลุ่มลูกค้าให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น บริการ หรือคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว จะถูกต่อยอด
เป็นสินค้า หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ส่วนการแสวงหาความร่วมมือจาก International Partner จะยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ที่สอดคล้องกับคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ ก็จะมีเพิ่มตามมาด้วย
           ซีเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้หลากหลายรูปแบบในทุกช่องทาง จะถูกส่งผ่านไปยังผู้คนทุกกลุ่มคนในสังคมไทย เราพร้อม และยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม ผลักดัน และร่วมสร้างสังคมรักการอ่าน อันจะทำให้คนไทยเก่งขึ้น ตามจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่พวกเราภาคภูมิใจ

(นายเกษมสันต์ วีระกุล)
ประธานคณะกรรมการ