วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์


วิสัยทัศน์ (
Vision)
  ซีเอ็ด จะเป็นผู้นำในการทำให้คนไทยหาความรู้ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission)  ซีเอ็ด จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และจะดำเนินธุรกิจที่ทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่ออย่างเนื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กลยุทธ์ (Strategies)  
  1. บริษัทฯ มีเป้าหมายเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นร้านหนังสือที่มีจำนวนสาขามากที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้กับคนไทย พร้อมกับแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาสาขา และเปิดสาขาใหม่ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย สร้างความแตกต่าง และมีความสอดคล้องกับท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาพัฒนาสาขา และพัฒนาสินค้า เพื่อเป็นผู้นำในการเสนอองค์ความรู้ในทุกรูปแบบ เป็นการผสมผสานช่องทาง Offline (สาขา) เข้ากับช่องทาง Online พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และลดต้นทุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. นำองค์ความรู้ ตลอดจนถึง Content เพื่อความบันเทิงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำเสนอ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในทุกพื้นที่
  3. พัฒนาระบบ e-commerce ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสืออันดับหนึ่งของประเทศที่มีสถิติผู้เข้าใช้งานมากที่สุด และมีจำนวนหนังสือที่หลากหลายครอบคลุมมากที่สุดของประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายผ่านช่องทาง Socical Media และ Online Marketplace ต่างๆ ได้แก่ Facebook page, Lazada, Shoopee, meb, Ookbee, Bundanjai ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่เจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อทั้งสำนักพิมพ์ และผู้อ่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง (Self-initiate Study) ตั้งแต่การศึกษาในระบบ การพัฒนาทักษะนอกระบบการศึกษา ไปจนถึงการพัฒนาทักษะตามความสนใจ ทั้งรูปแบบของ book, e-book, audiobook, videobook, e-library, e-testing, VDO Online, Streaming Platform, คอร์สเรียนออนไลน์ร่วมกับหนังสือ e-book สำหรับสถานศึกษา หรือองค์กร เพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน
  5. บริษัทฯ เน้นการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น
  6. บริษัทฯ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นอยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และสังคม โดยบริษัทฯ ได้เปิดรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น นำข้อมูลดังกล่าวกลับมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้นตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
  7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร และการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงาน ทั้งทักษะด้าน Hard Skills และทักษะด้าน Soft Skills เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร และทีมงานอย่างต่อเนื่อง สร้างทัศนคติของพนักงานในการให้บริการอย่างมืออาชีพ การใส่ใจในรายละเอียดต่อการสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจเพิ่มมากขึ้น