ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 20  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อ: แผนกสรรหาบุคลากร
โทรศัพท์: 0 2826 8000 ต่อ  8081 และ 8642- 8644
Fax0 2826 8844
e-mailrecruit_sbc@se-ed.com

ตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครโปรดกดที่นี่

วัฒนธรรมองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปรัชญาการดำเนินงาน และแรงผลักดัน

 • เราจะนำอุดมการณ์มาทำงานเป็นวิชาชีพ โดยจะสร้างสรรค์งานบุกเบิกอย่างมีความสุข ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถนำความฝันมาทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามและยิ่งใหญ่ได้ในสังคมไทย
 • เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

 • เราจะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี
 • เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เราจะมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งขัน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

 • ระเบียบทุกข้อ แก้ไขได้ ถ้ามีเหตุผล และทำให้พนักงานดีขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษัทฯ ในเชิงลบ
 • พร้อมเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง โดยพร้อมจะฟัง คิดตาม เรียนรู้ และปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยไม่รู้สึกเสียหน้า ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม และพยายามทะลุข้อจำกัดหรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
 • ไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่ซีเอ็ด
 • ให้โอกาสได้ทำงานที่ชอบ

การดำรงตน

 • ประหยัด สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
 • ติดดิน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ
 • ใช้จ่ายเงินและทรัพยากรอย่างมีเหตุผลตามความจำเป็น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือสิ่งที่เคยทำมา เราจะใช้เงินให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกัน

 • มีทัศนคติที่ดีต่อการมองชีวิตและมองปัญหา (Positive Thinking)
 • เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่าไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี
 • ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ
 • ทำให้เกิดบรรยากาศของการน่าทำงาน มีความสุข มองตารู้ใจ พร้อมจะทำงานหนัก สนุกกับงานที่ท้าทาย
 • อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ฝากผีฝากไข้ได้