นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป


ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)

อัตราส่วน

การจ่ายปันผล (%)

เงินปันผล

วันขึ้น

เครื่องหมาย XD

วันจ่าย

เงินปันผล

2565 2,362,875 งดปันผล
2564 (60,552,473) งดปันผล
2563 (43,465,694) งดปันผล
2562 2,916,286 งดปันผล
2561 13,886,024 งดปันผล
2560 (28,681,834) งดปันผล
2559 5,038,006 77.80 0.01 4 พ.ค. 60 18 พ.ค. 60
2558 63,549,618 74.01 0.12 9 พ.ค. 59 19 พ.ค. 59
2557 83,779,347 84.21 0.18 7 พ.ค. 58 19 พ.ค. 58