นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป


ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)

อัตราส่วน

การจ่ายปันผล (%)

เงินปันผล

วันขึ้น

เครื่องหมาย XD

วันจ่าย

เงินปันผล

2566 24,778,106 งดปันผล
2565 2,362,875 งดปันผล
2564 (60,552,473) งดปันผล
2563 (43,465,694) งดปันผล
2562 2,916,286 งดปันผล
2561 13,886,024 งดปันผล
2560 (28,681,834) งดปันผล
2559 5,038,006 77.80 0.01 4 พ.ค. 60 18 พ.ค. 60
2558 63,549,618 74.01 0.12 9 พ.ค. 59 19 พ.ค. 59
2557 83,779,347 84.21 0.18 7 พ.ค. 58 19 พ.ค. 58