นโยบายเคารพในสิทธิมนุษยชน

          บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะเคารพในเกียรติของพนักงานทุกๆ คน และขอยืนยันว่าพนักงานทุกๆ คน จะมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน

          สิทธิมนุษยชนที่บริษัทฯ จะยึดมั่นอย่างเคร่งครัด นั้นครอบคลุมประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ด้วยกันคือ

          ประเด็นที่ 1 : ความเคารพ
          การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด หรือการกดขี่ข่มเหงต่างๆ ตลอดจนการยอมรับว่าพนักงานทุกๆ คนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ ในการทำงาน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบบริษัทฯ รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของพนักงานท่านอื่นๆ

          ประเด็นที่ 2 : ความเสมอภาค
          โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ

          ประเด็นที่ 3 : เกียรติของงาน
          สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และการใช้แรงงานเด็ก

          ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ และเงื่อนไขการจ้างต่างๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การเข้าถึงข้อมูลที่พนักงานมีสิทธิโดยชอบธรรม ในการรับรู้ การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการทำงานภายในองค์กร การร้องเรียนเมื่อตนเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ และจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ และเสรีภาพของพนักงานท่านอื่นๆ ด้วย
  2. บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่บังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งจะต้องจัดสรรเวลาทำงาน ลักษณะงาน อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  3. บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกดขี่คุกคามทางเพศภายในบริษัทฯ
  4. บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกๆ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการดูแลด้านสวัสดิการจากบริษัทฯ ตลอดจนมีความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม และการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
  5. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการดูแลสวัสดิภาพแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจ้างงานนั้นมีความเป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ
  6. บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการตามสมควรในการส่งเสริม และสนับสนุนให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบอันเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการดูแลสวัสดิภาพแรงงาน