การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

วิดีโอการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 8 พ.ค. 2567
ติดตามเราผ่านยูทูบช่อง : SE-ED IR

AGM 1/2567

AGM 1/2566

AGM 1/2565

AGM 1/2564

AGM 1/2563

   

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
(เผยแพร่เมื่อ : 27 มีนาคม 2567)

 
 • หนังสือเชิญประชุม
 • แบบ 56-1 One Report
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ก
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ข
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ค

มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
(เผยแพร่เมื่อ : 25 เมษายน 2567)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
(เผยแพร่เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2567 )

   

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
(เผยแพร่เมื่อ : 29 มีนาคม 2566)

 
 • หนังสือเชิญประชุม
 • แบบ 56-1 One Report
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ก
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ข
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ค

มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
(เผยแพร่เมื่อ : 27 เมษายน 2566)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
(เผยแพร่เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2566)

   

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
(เผยแพร่เมื่อ : 21 มีนาคม 2565)

 
 • หนังสือเชิญประชุม
 • แบบ 56-1 One Report
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ก
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ข
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ค

มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
(เผยแพร่เมื่อ : 21 เมษายน 2565)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
(เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2565)

   

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
(เผยแพร่เมื่อ : 22 มีนาคม 2564)

 
 • หนังสือเชิญประชุม
 • รายงานประจำปี
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ก
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ข
 • แบบมอบฉันทะ แบบ ค

มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
(เผยแพร่เมื่อ : 21 เมษายน 2564)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
(เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2564)

Under Construction

ก่อนประชุม

วันประชุม

ภายหลังวันประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

วันประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินการประชุม

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการ บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

และสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และได้ประกาศลงเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ และรายงานประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน 

วันประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยยึดหลักที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้ รับทราบ และได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิในการให้ความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เริ่มใช้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ดเป็นปีแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ และตอบคำถามต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 (อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เดิม) ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ และได้มีการแนบแผนที่เส้นทางการเดินทางพร้อมข้อมูลสายรถประจำทางสาธารณะผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัท เข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทน

ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์ เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จากนั้นต่อด้วยการเปิดวีดีทัศน์แนะนำ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานสรุปในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือมากกว่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถาม และ รับฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน (ร้อยละ 90) ทั้งนี้ในการประชุมยังได้ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสรีวงศ์ จากสำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่
การรายงานผลการดำเนินงาน : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำไร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการดำเนินงานในรูปกราฟ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ การศึกษา และการทำงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วย
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
การจัดสรรกำไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง แต่สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่าน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท สำหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในทันที ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป ได้สอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบคำถาม อย่างไรก็ตามในการตอบคำถามคณะกรรมการได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลง คะแนนเสียงในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ และนับคะแนนเสียง โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมไม่เกิน 14 วัน รวมถึงจัดให้มีการบันทึกสื่อทั้งทางภาพ และเสียง เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ (http://corporate.se-ed.com)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุ หรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึก และแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายทำหน้าที่พยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดทำ และบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ภาพ และเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

6. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้บริหาร โดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการ และผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ. ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arms’ Length) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานคณะกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้บริหาร ให้ทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้ ผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานที่เกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้นำเอกสาร หรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่รับทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง