รางวัลต่างๆ ที่ซีเอ็ดได้รับ

รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

 • ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 14 ปีซ้อน (2551 – 2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 • รางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Award) จากงาน SET Awards 2017 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560)
 • รางวัลตาราอวอร์ด ปีที่ 6 (2560) รางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มี หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาพ ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหาภาพ คือสังคมไทย และสังคมโลก
 • รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) จากงาน SET Sustainability Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4 จากงาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
 • ได้รับการประเมินผล การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) อยู่ในระดับ “5 TIA” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน (2552 – 2558) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
 • รางวัล Investors’ Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน ในช่วงปี 2552 – 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
 • ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2549/50 และประจำปี พ.ศ. 2553/54 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011
 • รางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
 • รางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (CSR Awards 2010 และ 2009)
 • รางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเด่น) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)
 • รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008
 • รางวัล “ร้านหนังสือเครือข่ายยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2545 และ 2546”
 • รางวัล “ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจำทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”