ผู้บริหาร และโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม »

นางสาวอารี แซ่อึ้ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
อ่านเพิ่มเติม »

นางกนิษฐ์ ภาณุสัณห์ พรหมเสน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม »

นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและจัดจำหน่าย
อ่านเพิ่มเติม »

ดร. มีโชค ทองไสว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม »

นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์
ผู้อำนวยการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
ผู้อำนวยการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Planning & Business Expansion
เลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม »

นางภาสพรรณี มหายศ
ผู้อำนวยการสายงาน Digital Business
อ่านเพิ่มเติม »

นางสาวนาถสุดา สิทธิพรรณโยธา
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
อ่านเพิ่มเติม »

นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่าย STEM Education
อ่านเพิ่มเติม »

นายไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด
ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Content
อ่านเพิ่มเติม »

นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง
อ่านเพิ่มเติม »

นายณคงชัย ไซที
ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
อ่านเพิ่มเติม »

การสรรหากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจหนังสือเป็นอย่างดี นอกจากนั้นสามารถบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน