ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11/03/2565 (XM)

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,912
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น                                     89.66

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,231
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 26.81

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 97,950,000 24.99
2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 51,550,512 13.15
3. นายณัฐพล จุฬางกูร 44,671,300 11.40
4. นางหทัยรันตน์ จุฬางกูร 33,326,400 8.50
5. DBS BANK LTD 18,377,800 4.69
6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 13,129,518 3.35
7. นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,818,122 2.50
8. นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39
9. น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10
10. น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 7,343,919 1.87