ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Meet The Team

“…เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนหมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือในท้องถิ่น ให้สามารถที่จะมีพอกิน เริ่มด้วย พอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ได้พูดมาหลายปี ๑๐ กว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา…”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

บริษัทฯ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กำกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมกับใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การจะธำรงไว้ซึ่งแบบอย่างการดำเนินธุรกิจที่ดีได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อบ่มเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะธุรกิจขององค์กร ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานบุกเบิกที่มีเป้าหมายทางอุดมการณ์ ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง เป็นงานที่ต้องการการทำงานแบบสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนักงานทุกคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำกำไร ตลอดจนความยั่งยืนขององค์กรและสังคมเป็นสำคัญ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่บ่มเพาะลงในทัศนคติของพนักงานทุกคน จนเป็นวิถีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขภายในองค์กร บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคน จะสามารถน้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่
“บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)”