นโยบายด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเคร่งครัด และจะไม่กระทำการใดๆ อันจงใจที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยได้วางแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ ในการปกป้องดูแล เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
  2. พนักงานทุกคนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับทางการค้าให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูล และความลับทางการค้าของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
  3. ผลงาน หรือลิขสิทธิ์ อันเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผลงาน หรือส่วนประกอบของผลงาน หรือข้อมูล หรือองค์ประกอบใดๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ
  4. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ ที่จะต้องเคารพ และให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่นำเอาผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ไปใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
  5. พนักงานจะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมที่พนักงานสามารถที่จะลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด
  6. ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการตรวจตราการใช้งานโปรแกรม และซอฟท์แวร์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าในภาพรวมของบริษัทฯ ไม่มีการใช้งานโปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และฝ่ายพัฒนา และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีอำนาจในการระงับการใช้งานโปรแกรม และซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตรวจพบได้โดยทันที พร้อมทั้งดำเนินการป้องกัน เพื่อไม่ให้มีการใช้งานโปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านั้นภายในบริษัทฯ ได้อีก
  7. พนักงานที่มีหน้าที่ในการทำงานประสานงานร่วมกับคู่ค้า และนักเขียน มีหน้าที่แจ้งให้กับคู่ค้า และนักเขียน รับทราบ และเข้าใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ เพื่อให้คู่ค้า และนักเขียน ดำเนินงานร่วมกันกับบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
  8. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้ง หรือรับทราบถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นคู่พิพาทโดยตรง หรือเป็นเพียงตัวกลางก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาจะยึดเอาคำสั่งจากหน่วยงานราชการ และกรอบของกฎหมาย เป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งที่ชัดแจ้งจากหน่วยงานราชการ และความถูกต้องของกฎหมายก็ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางกระบวนการยุติธรรม บริษัทฯ จะตัดสินใจดำเนินการ ภายใต้กรอบที่ประเมินแล้วว่าเกิดความเสียหายต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด