ถาม – ตอบ

Q : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร
A : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ดำเนินการ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
Q : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด
A : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
Q : อัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทเป็นอย่างไร
A : เงินปันผลจากผลประกอบการ 5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ “นโยบายและการจ่ายเงินปันผล”
Q : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร
A :1.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม
2.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งมาให้บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น