ติดต่อเลขานุการบริษัท

นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 20 เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8000 ต่อ 8204
โทรสาร 0 2826 8699
e-mail: suparat@se-ed.com ; cs@se-ed.com

นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์
ผู้อำนวยการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Planning & Business Expansion

เลขานุการบริษัท
อายุ 51 ปี
การแต่งตั้ง: 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม »

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท:

  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
  • จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  • บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  • ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย