ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 20 เลขที่ 1858/87-90
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8000 กด 8
โทรสาร 0 2826 8699
e-mail: ir@se-ed.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณอารี แซ่อึ้ง 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8000 ต่อ 8450
โทรสาร 0 2826 8699
e-mail: aree@se-ed.com

ผู้จัดการแผนก

คุณวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 20 เลขที่ 1858/87-90
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8000 ต่อ 8691
โทรสาร 0 2826 8699
e-mail: wichian@se-ed.com

เลขานุการบริษัท

คุณศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 20 เลขที่ 1858/87-90
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8000 ต่อ 8204
โทรสาร 0 2826 8699
e-mail: suparat@se-ed.com