ติดต่อกรรมการอิสระ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8690
โทรสาร 0 2826 8699
e-mail: id@se-ed.com

นายเกษมสันต์  วีระกุล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 9 พฤศิจากายน 2561
แต่งตั้งล่าสุด : 21 เมษายน 2564
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 2 บริษัท

นายประวิทย์  ตันติวศินชัย
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 22 เมษายน 2542
แต่งตั้งล่าสุด : 21 เมษายน 2564
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 2 บริษัท

นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 28 มิถุนายน 2548
แต่งตั้งล่าสุด : 21 เมษายน 2565
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท

ผศ. ดร. ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 16 สิงหาคม 2562
แต่งตั้งล่าสุด : 21 เมษายน 2564
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 3 บริษัท

นายวรพจน์  ฉัตรชัยกุลศิริ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 28 มิถุนายน 2548
แต่งตั้งล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2563
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 10 ตุลาคม 2517
แต่งตั้งล่าสุด : 27 เมษายน 2566
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 2 บริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

         คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง หากแต่กรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถที่จะกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตน

คำนิยามกรรมการอิสระ

         คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

  • ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  • ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  • ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  • ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  • ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  • ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้