มาตรการคุ้มครองผู้รายงานและช่องทางการแจ้งเบาะแส

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

  • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
  • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที­มาของข้อมูลหรือบุคคลที่­เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่­เหมาะสมและเป็นธรรม
  • กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
  • บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงาน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือหากพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ และอีเมล ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน
กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล : id@se-ed.com

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางนี้ หรือผ่านช่องทางอีเมลโดยตรงไปยังกรรมการอิสระ โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ซึ่งกรรมการอิสระจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ และจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับ