คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายคเชนทร์  เบญจกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งครั้งแรก : 27 กุมภาพันธ์ 2561
แต่งตั้งล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2565

ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
แต่งตั้งครั้งแรก : 15 สิงหาคม 2560
แต่งตั้งล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2565

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตและหน้าที่

การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การกำหนดวิธีการ ทำหน้าที่ สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

        สำหรับการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และไม่ขัดต่อข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ในปีพ.ศ. 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณา

        สำหรับการพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ผลงาน โดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

 1. ทำหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
 2. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 3. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
 4. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
 6. สอบทานอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ ให้มีความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
 7. มีอำนาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

        คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

        ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
  คณะกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดำเนินการสรรหา และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ
 5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สรุปได้ดังนี้

 1. ผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนด คือ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อ เสนอรายชื่อกรรมการต่อเลขานุการคณะกรรมการ
 2. ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 3. เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป