คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน และผู้บริหารระดับฝ่ายจำนวน 8 ท่าน โดยในปี 2566 ได้มีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นางสาวอารี แซ่อึ้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นางกนิษฐ์ ภานุสัณห์ พรหมเสน

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นางภาสพรรณี มหายศ

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นางสาวนาถสุดา สิทธิพรรณโยธา

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1/1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตาม และควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้

  1. พิจารณาการจัดประเภทความเสี่ยง และวัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม
  2. กำหนดนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ขององค์กร
  3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ และมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ