ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพย์ (SE-ED)

ชื่อบริษัท :  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SE-ED
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ :  สื่อและสิ่งพิมพ์
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 22 สิงหาคม 2534
ทุนจดทะเบียน 391,944,529 บาท ราคาพาร์ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 391,944,418 บาท ราคาพาร์ 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย