เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

     จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          
     เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ เสนอชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า           
     แบบเสนอวาระการประชุมฯ เสนอชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า

ส่งจดหมายลงทะเบียน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 20 
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

โทรศัพท์ : 0 2826 8000 ต่อ 8
โทรสาร : 0 2826 8699
e-mail : ir@se-ed.com

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น