Mon - Fri : 08:30 - 17:50
ir@se-ed.com
0 2826 8690

วันหยุดตามประเพณี ของบริษัทฯ

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

1.

วันจันทร์

3

มกราคม

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2.

วันพุธ

16

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3.

วันพุธ

13

เมษายน

วันสงกรานต์

4.

วันพฤหัสบดี

14

เมษายน

วันสงกรานต์

5.

วันศุกร์

15

เมษายน

วันสงกรานต์

6.

วันจันทร์

2

พฤษภาคม

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

7.

วันจันทร์

16

พฤษภาคม

ชดเชยวันวิสาขบูชา

8.

วันศุกร์

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

9.

วันพุธ

13

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

10.

วันพฤหัสบดี

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11.

วันศุกร์

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

12.

วันพฤหัสบดี

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13.

วันจันทร์

24

ตุลาคม

ชดเชยวันปิยมหาราช

14.

วันจันทร์

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

15.

วันศุกร์

30

ธันวาคม

ชดเชยวันสิ้นปี (ชดเชยวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565)

1.

วันศุกร์

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2.

วันศุกร์

26

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3.

วันอังคาร

13

เมษายน

วันสงกรานต์

4.

วันพุธ

14

เมษายน

วันสงกรานต์

5.

วันพฤหัสบดี

15

เมษายน

วันสงกรานต์

6.

วันจันทร์

3

พฤษภาคม

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

7.

วันพุธ

26

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

8.

วันพฤหัสบดี

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

9.

วันจันทร์

26

กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

10.

วันพุธ

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11.

วันพฤหัสบดี

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

12.

วันพุธ

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13.

วันจันทร์

25

ตุลาคม

ชดเชยวันปิยมหาราช

14.

วันจันทร์

6

ธันวาคม

ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

15.

วันศุกร์

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี