ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวปี 2567

ข่าวปี 2566

ข่าวปี 2565

ข่าวปี 2564

วันที่ เวลา หัวข้อข่าว รายละเอียด
08/05/2567 18:31น. การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รายละเอียด
25/04/2567 17:08น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
27/03/2567 17:45 น. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียด
22/02/2567 20:33น. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
22/02/2567 19:56 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 รายละเอียด
02/12/2567 19:35 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

วันที่ เวลา หัวข้อข่าว รายละเอียด
16/11/2566 12:40 น. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ (แก้ไข) รายละเอียด
13/11/2566 19:36 น. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
13/11/2566 19:35 น. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ รายละเอียด
13/11/2566 19:35 น. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
13/11/2566 19:31 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
09/10/2566 17:07 น. ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 รายละเอียด
03/10/2566 12:32 น. เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
11/08/2566 19:51 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 รายละเอียด
11/08/2566 19:41 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12/05/2566 17:46 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 รายละเอียด
12/05/2566 17:44 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
08/05/2566 17:17 น. การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
27/04/2566 17:24 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
29/03/2566 17:10 น. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียด
10/03/2566 12:59 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข) รายละเอียด
24/02/2566 19:11 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565  รายละเอียด
24/02/2566 19:11 น.. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
24/02/2566 19:10น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

วันที่ เวลา หัวข้อข่าว รายละเอียด
11/11/2565 19:10น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 รายละเอียด
11/11/2565 18:54น. ขอสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
30/09/2565 17:30น. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
16/09/2565 17:58น. ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11/08/2565 19:49น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11/08/2565 18:35น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด
11/08/2565 18:03น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
13/05/2565 18:02น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด
13/05/2565 18:01น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
13/03/2565 17:58น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
6/05/2565 17:45น. การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
21/04/2565 17:42น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียด
21/03/2565 17:43น. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียด
15/03/2565 22:25 น. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขไฟล์แนบ) รายละเอียด
25/02/2565 19:03 น. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
25/02/2565 18:59 น.. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
25/02/2565 18:56 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
25/02/2565 18:53 น. งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
17/01/2565 22:25 น. แจ้งแต่งตั้ง CFO รายละเอียด

วันที่ เวลา หัวข้อข่าว รายละเอียด
12/11/2564 12:49 น. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
12/11/2564 12:46 น. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
12/11/2564 12:44 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
12/11/2564 12:43 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12/11/2564 12:40 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
12/10/2564 12:46 น. ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 รายละเอียด
29/9/2564 17:48 น. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า
รายละเอียด
11/8/2564 19:51 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11/8/2564 19:50 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  รายละเอียด
11/8/2564 19:49 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
14/5/2564 19:51 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
14/5/2564 19:48 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)  รายละเอียด
14/5/2564 19:47 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
5/5/2564 18:28 น. การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รายละเอียด
21/4/2564 18:46 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)  รายละเอียด
21/4/2564 18:19 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
21/4/2564 17:17 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
22/3/2564 21:37 น. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  รายละเอียด
25/2/2564 21:30 น. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  รายละเอียด
25/2/2564 21:30 น. แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ  รายละเอียด
25/2/2564 21:29 น. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล  รายละเอียด
25/2/2564 21:28 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563  รายละเอียด
25/2/2564 21:28 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  รายละเอียด
25/2/2564 21:26 น. งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  ZIP

ข้อมูลเพิ่มเติม – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย