Mon - Fri : 08:30 - 17:50
ir@se-ed.com
0 2826 8690

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ เวลา หัวข้อข่าว รายละเอียด
29/9/2564 17:48 น. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
11/8/2564 19:51 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11/8/2564 19:50 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  รายละเอียด
11/8/2564 19:49 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
14/5/2564 19:51 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
14/5/2564 19:48 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)  รายละเอียด
14/5/2564 19:47 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
5/5/2564 18:28 น. การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รายละเอียด
21/4/2564 18:46 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)  รายละเอียด
21/4/2564 18:19 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
21/4/2564 17:17 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
22/3/2564 21:37 น. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  รายละเอียด
25/2/2564 21:30 น. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  รายละเอียด
25/2/2564 21:30 น. แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ  รายละเอียด
25/2/2564 21:29 น. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล  รายละเอียด
25/2/2564 21:28 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563  รายละเอียด
25/2/2564 21:28 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  รายละเอียด
25/2/2564 21:26 น. งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  ZIP

ข้อมูลเพิ่มเติม – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย