นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน               

 

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ดำรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือการสปอนเซอร์ในกิจกรรมใดๆ จะต้องดำเนินด้วยความโปร่งใส ไม่มีเจตนาในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างละเอียด และให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัตินี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้นมา

ในปี 2564 บริษัทได้รับการต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตและคอรัปชัน อย่างเป็น
ประจำทุกปี และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
รวมถึงการเน้นย้ำแนวปฏิบัติผ่านการฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระ ทางไปรษณีย์
หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

จดหมายลงทะเบียน    กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล                          id@se-ed.com