ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน :  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด       :  4,582
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น   :  85.76

ลำดับ ผู้ถือหุุ้นรายใหญ่ จำนวนหุุ้น (หุุ้น) % หุุ้น
1.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 85,155,700 21.73
2.  นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 49,550,512 12.64
3.  นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 27,840,625 7.10
4.  นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 13,129,518 3.35
5.  บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด 13,041,702 3.33
6.  นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,818,122 2.50
7.  นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39
8.  น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17
9.  น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10
10.  นายณัช ภู่วรวรรณ 6,715,340 1.71
11.  DBS BANK LTD 5,445,000 1.39
12.  นายวัฒนา เชียงกูล 4,983,133 1.27
13.  นายส่ง สุขดานนท์ 4,875,090 1.24
14.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 4,421,219 1.13
15.  นางโศภนา อุดมวนิช 4,257,499 1.09
16.  นางวรรณวิมล สิฎฐกุล 3,277,500 0.84
17.  บริษัท เผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด 2,977,800 0.76
18.  นางบุญนิตย์ โชติสรยุทธ์ 2,670,167 0.68
19.  นางมณฑลี โชติสรยุทธ์ 2,324,125 0.59
20.  นายไพรัช สิฏฐกุล 2,273,150 0.58
21.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,222,581 0.57
22.  นายมงคล ปุณณรัตนกุล 2,152,000 0.55
23.  นางเอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ 1,971,100 0.50
24.  นางจำเนียร แซ่ซิ้ม 1,960,985 0.50
 
* ทุนจดทะเบียน              391,944,529 บาท
   ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  391,944,418 บาท

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย