ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน :  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด       :  3,050
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น   :  89.59

ลำดับ ผู้ถือหุุ้นรายใหญ่ จำนวนหุุ้น (หุุ้น) % หุุ้น
1.  นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 97,950,000 24.99
2.  นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร 51,550,512 13.15
3.  นาย ณัฐพล จุฬางกูร 44,671,300 11.40
4.  นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 21,455,100 5.47
5.  DBS BANK LTD 18,377,800 4.69
6.  นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 13,129,518 3.35
7.  นาย ทนง โชติสรยุทธ์ 9,818,122 2.50
8.  นาย ธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39
9.  น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10
10.  น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณ 7,343,919 1.87
11.  นาย ณัช ภู่วรวรรณ 6,715,340 1.71
12.  นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน 5,899,525 1.51
13.  นาง วรรณวิมล สิฎฐกุล 5,141,188 1.31
14.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 5,000,000 1.28
15.  นาย ส่ง สุขดานนท์ 4,875,090 1.24
16.  นาย ไพรัช สิฏฐกุล 2,910,310 0.74
17.  นาย ธนโชติ โชติสรยุทธ์ 2,710,967 0.69
18.  นาง มณฑลี โชติสรยุทธ์ 2,324,125 0.59
19.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,323,942 0.59
20.  นาย มงคล ปุณณรัตนกุล 2,152,000 0.55
 
* ทุนจดทะเบียน              391,944,529 บาท
   ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  391,944,418 บาท

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย