ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
14 ส.ค. 2563 08:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) รายละเอียด
13 ส.ค. 2563 19:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
13 ส.ค. 2563 19:39 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
13 ส.ค. 2563 19:36 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ส.ค. 2563 17:44 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
06 ส.ค. 2563 18:19 การกู้ยืมเงินตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 รายละเอียด
30 ก.ค. 2563 18:34 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
21 ก.ค. 2563 17:19 แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563 รายละเอียด
02 ก.ค. 2563 17:11 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563 18:00 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 12:34 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขข่าวภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
18 มิ.ย. 2563 17:36 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 รายละเอียด
18 มิ.ย. 2563 17:35 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
14 พ.ค. 2563 09:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข) รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 20:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 20:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 20:56 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 20:53 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
28 เม.ย. 2563 17:38 แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
09 เม.ย. 2563 18:29 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ รายละเอียด
09 เม.ย. 2563 18:28 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
27 มี.ค. 2563 18:39 แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ รายละเอียด
23 มี.ค. 2563 17:41 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายละเอียด
23 มี.ค. 2563 08:50 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
13 มี.ค. 2563 21:54 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด
26 ก.พ. 2563 21:55 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
26 ก.พ. 2563 21:52 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
26 ก.พ. 2563 21:51 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
26 ก.พ. 2563 21:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
26 ก.พ. 2563 21:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด
08 พ.ย. 2562 19:25 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
08 พ.ย. 2562 19:24 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
08 พ.ย. 2562 19:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
08 พ.ย. 2562 19:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) รายละเอียด
08 พ.ย. 2562 19:20 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
18 ต.ค. 2562 18:10 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 รายละเอียด
30 ก.ย. 2562 18:00 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 20:31 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 20:28 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 20:26 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 20:25 แจ้งกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ลาออก รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 19:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 19:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 19:39 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
08 ก.ค. 2562 17:32 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ รายละเอียด
16 พ.ค. 2562 17:46 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข) รายละเอียด
10 พ.ค. 2562 19:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
10 พ.ค. 2562 19:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ค. 2562 19:29 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
09 พ.ค. 2562 21:16 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
25 เม.ย. 2562 18:39 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
05 เม.ย. 2562 17:53 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (แก้ไข) รายละเอียด
22 มี.ค. 2562 17:40 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 21:32 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 21:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 21:30 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 21:26 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
30 พ.ย. 2561 18:49 แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายทนง โชติสรยุทธ์ รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 19:36 แต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 19:36 แจ้งยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 19:35 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 19:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 19:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 19:17 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
05 พ.ย. 2561 17:26 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 รายละเอียด
28 ก.ย. 2561 17:31 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
27 ส.ค. 2561 18:16 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 17:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข) รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 21:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 21:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 21:37 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 พ.ค. 2561 20:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:13 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
03 พ.ค. 2561 18:40 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
19 เม.ย. 2561 18:51 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
19 มี.ค. 2561 08:55 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียด
28 ก.พ. 2561 09:16 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
27 ก.พ. 2561 20:22 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
27 ก.พ. 2561 20:22 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
27 ก.พ. 2561 20:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
27 ก.พ. 2561 20:12 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
27 ก.พ. 2561 20:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ธ.ค. 2560 17:54 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
30 พ.ย. 2560 17:25 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 รายละเอียด
22 พ.ย. 2560 08:21 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 12:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 21:01 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 21:00 แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อวาระกรรมการตรวจสอบสองท่าน รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 20:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 20:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 20:41 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
09 พ.ย. 2560 19:30 แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรสารสำนักงานใหญ่ รายละเอียด
01 พ.ย. 2560 17:36 แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ รายละเอียด
29 ก.ย. 2560 17:46 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
16 ส.ค. 2560 18:16 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
15 ส.ค. 2560 12:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 22:19 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ส.ค. 2560 22:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 22:02 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
03 ก.ค. 2560 17:36 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 20:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 20:24 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 20:23 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
04 พ.ค. 2560 13:04 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
24 เม.ย. 2560 18:14 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
20 เม.ย. 2560 19:37 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
17 มี.ค. 2560 17:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
03 มี.ค. 2560 18:10 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 22:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 21:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 21:38 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
27 ก.พ. 2560 20:10 มติกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
13 ธ.ค. 2559 18:57 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
29 พ.ย. 2559 17:27 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 รายละเอียด
09 พ.ย. 2559 21:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด
09 พ.ย. 2559 21:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ย. 2559 21:56 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ZIP
09 พ.ย. 2559 21:00 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการเปิดเผยสารสนเทศรายการการกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายละเอียด
30 ก.ย. 2559 12:53 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:26 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:26 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:25 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 ZIP
11 พ.ค. 2559 22:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 22:17 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 22:16 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 22:14 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ZIP
04 พ.ค. 2559 18:10 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
21 เม.ย. 2559 19:14 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
18 มี.ค. 2559 17:32 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 12:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)แก้ไข รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:39 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:38 มติกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:37 งบการเงินรายปี 2558 ZIP