ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
17 มี.ค. 2560 17:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
03 มี.ค. 2560 18:10 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 22:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 21:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 21:38 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
27 ก.พ. 2560 20:10 มติกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
13 ธ.ค. 2559 18:57 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
29 พ.ย. 2559 17:27 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 รายละเอียด
09 พ.ย. 2559 21:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด
09 พ.ย. 2559 21:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ย. 2559 21:56 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ZIP
09 พ.ย. 2559 21:00 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการเปิดเผยสารสนเทศรายการการกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายละเอียด
30 ก.ย. 2559 12:53 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:26 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:26 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 22:25 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 ZIP
11 พ.ค. 2559 22:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 22:17 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 22:16 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 22:14 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ZIP
04 พ.ค. 2559 18:10 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
21 เม.ย. 2559 19:14 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
18 มี.ค. 2559 17:32 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
29 ก.พ. 2559 12:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)แก้ไข รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:39 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:38 มติกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 21:37 งบการเงินรายปี 2558 ZIP
20 พ.ย. 2558 18:35 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559 รายละเอียด
09 พ.ย. 2558 21:50 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
09 พ.ย. 2558 21:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 รายละเอียด
09 พ.ย. 2558 21:49 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
09 พ.ย. 2558 21:49 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ย. 2558 21:46 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
30 ก.ย. 2558 13:06 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 21:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 21:51 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 21:49 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 21:48 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
11 พ.ค. 2558 21:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 รายละเอียด
11 พ.ค. 2558 21:37 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
11 พ.ค. 2558 21:36 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2558 21:34 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ZIP
06 พ.ค. 2558 20:14 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
23 เม.ย. 2558 19:43 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
31 มี.ค. 2558 18:47 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) รายละเอียด
20 มี.ค. 2558 07:55 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
26 ก.พ. 2558 22:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
26 ก.พ. 2558 21:49 มติกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
26 ก.พ. 2558 21:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
26 ก.พ. 2558 21:37 งบการเงินรายปี 2557 ZIP
04 ก.พ. 2558 12:46 แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข) รายละเอียด
03 ก.พ. 2558 18:16 กรรมการลาออก รายละเอียด
03 ก.พ. 2558 09:29 แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด
29 ม.ค. 2558 19:21 ชี้แจงรายการ Big Lot รายละเอียด
23 ม.ค. 2558 12:50 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด
20 พ.ย. 2557 18:11 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
10 พ.ย. 2557 22:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
10 พ.ย. 2557 22:27 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายละเอียด
10 พ.ย. 2557 22:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2557 22:25 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
30 ก.ย. 2557 17:30 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
08 ส.ค. 2557 21:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
08 ส.ค. 2557 21:43 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
08 ส.ค. 2557 21:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
08 ส.ค. 2557 21:41 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
14 ก.ค. 2557 18:16 แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน รายละเอียด
25 มิ.ย. 2557 18:53 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2557 19:29 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
16 พ.ค. 2557 19:11 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
15 พ.ค. 2557 18:50 แจ้งรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด
09 พ.ค. 2557 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
08 พ.ค. 2557 21:55 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 รายละเอียด
08 พ.ค. 2557 21:55 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
08 พ.ค. 2557 21:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
08 พ.ค. 2557 21:54 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
08 พ.ค. 2557 20:39 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
24 เม.ย. 2557 22:14 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
03 มี.ค. 2557 09:30 มติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 21:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 21:34 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 21:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 21:31 มติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 21:29 งบการเงินรายปี 2556 ZIP
28 พ.ย. 2556 18:51 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 รายละเอียด
13 พ.ย. 2556 18:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 30 กันยายน 2556 รายละเอียด
11 พ.ย. 2556 18:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
08 พ.ย. 2556 21:46 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
08 พ.ย. 2556 21:46 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 รายละเอียด
08 พ.ย. 2556 21:45 แจ้งมติงดจ่ายปันผลระหว่างกาลและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
08 พ.ย. 2556 21:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
08 พ.ย. 2556 21:44 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ZIP
21 ต.ค. 2556 08:56 กรรมการลาออก (แก้ไข) รายละเอียด
18 ต.ค. 2556 17:22 กรรมการลาออก รายละเอียด
27 ก.ย. 2556 18:23 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
13 ส.ค. 2556 19:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 30 มิถุนายน 2556 รายละเอียด
08 ส.ค. 2556 08:10 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 รายละเอียด
08 ส.ค. 2556 08:06 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
07 ส.ค. 2556 22:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
07 ส.ค. 2556 22:31 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 ZIP
22 พ.ค. 2556 17:15 หุ้นเพิ่มทุนของ SE-ED เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 รายละเอียด
17 พ.ค. 2556 18:28 แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
14 พ.ค. 2556 21:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 31 มีนาคม 2556 รายละเอียด
09 พ.ค. 2556 21:13 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 รายละเอียด
09 พ.ค. 2556 21:10 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
09 พ.ค. 2556 21:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ค. 2556 21:07 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP
09 พ.ค. 2556 19:49 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
25 เม.ย. 2556 20:15 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 รายละเอียด
09 เม.ย. 2556 07:02 การเปิดเผยสารสนเทศรายการการกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายละเอียด
22 มี.ค. 2556 18:11 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายละเอียด
22 ก.พ. 2556 20:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2555 รายละเอียด
21 ก.พ. 2556 08:46 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายละเอียด
21 ก.พ. 2556 08:45 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556, จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด, การเพิ่มทุน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ รายละเอียด
21 ก.พ. 2556 08:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
21 ก.พ. 2556 08:38 งบการเงินรายปี 2555 ZIP