การนำเสนอข้อมูล
Opportunity Day Presentation VDO Link
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2558 - - - - - - - -
2557 - - - - - - - -
2556 - - - - - -
2555 - - - - - -
2554 - - - - - -
2553 - - - - - -
2552 - - - - - -
2551 - - - - - - -
2550 - - - - - - -