ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

         กลุ่มบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

  1. ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

  2. ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ

  3. ธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้

  4. โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

  5. บริษัท เบสแล็บ จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์