ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ

1.  ธุรกิจร้านหนังสือ  โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายหนังสือในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์การค้า

2.  ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ  โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ

3.  ธุรกิจสำนักพิมพ์  โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์

4.  โรงเรียนเพลินพัฒนา  เป็นการร่วมลงทุน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ที่สอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

5.  บริษัท เบสแล็บ จำกัด  เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การพัฒนา การออกแบบ และการจำหน่ายซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง เน้นการพัฒนา Digital Content การพัฒนาโปรแกรม และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการสื่อ Digital Content

          ในธุรกิจร้านหนังสือ ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ และธุรกิจสำนักพิมพ์ ทั้งสามส่วนนี้ บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรายใหญ่ของธุรกิจแต่ละส่วน  และธุรกิจทั้งห้าส่วนนี้แต่ละส่วนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

 

 

 
 

 

          ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด ซึ่งมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 400,000 บาท บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นสำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค วารสาร EC และผลิตหนังสือวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือให้

          บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) ซึ่งมีทุนรับชำระแล้วเท่ากับ 100,000 บาท แต่มิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นกิจการเดียวกันเท่านั้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งมีทุนรับชำระแล้วเท่ากับ 1,000,000 บาท

          ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนชำระเต็มมูลค่าหุ้น เท่ากับ 80,000,000 บาท และในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 170,000,000 บาท ต่อมาในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ในปี พ.ศ. 2553 และในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว คงเหลือเป็นจำนวน 169,475,500 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48.97

          โดยบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 เปิดสอนในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน จากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู นักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับองค์กรเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในสถาบันครอบครัวและการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่ ที่สามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

          ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 250,000 บาท โดยบริษัท เบสแล็บ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา การพัฒนา การออกแบบ และการจำหน่ายซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง


          บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด จำนวนหุ้นที่รับชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น (%)
   1.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 8,300,000 48.97
   2.  นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 2,000,000 11.80
   3.  บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด 700,000 4.13
   4.  นางธิดา พิทักษ์สินสุข 400,000 2.36
   5.  นางสาวกรองทอง บุญประคอง 400,000 2.36