สารจากคณะกรรมการ

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

          ในปี 2557 ที่ผ่านมา ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลายๆ ประการ ได้แก่ ภาวะการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ประชาชนมีหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี และสื่อดิจิตอลต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก และสินค้าบริโภคอื่นๆ ที่ลดลงตามภาวะรายได้ และการเงินที่มีข้อจำกัดมากขึ้น

          จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เวลากับสิ่งเร้าอย่างอื่นมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือลดน้อยลง จึงส่งผลให้ยอดขายของหนังสือลดลงในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่าขนส่งเพิ่มมากขึ้น ค่าเช่าศูนย์การค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับธุรกิจร้านหนังสือไม่สามารถปรับราคาหนังสือซึ่งเป็นสินค้าหลัก ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง

          ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดใช้งานศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่าคลังสินค้าในระยะยาว และรองรับการเติบโตในอนาคต มีการพัฒนาโมเดลการทำงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยการปรับปรุงขั้นตอนการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Assorting System) ช่วยสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าใหม่ที่หน้าร้านได้อย่างต่อเนื่อง และให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับสัดส่วนสินค้าภายในร้าน และผลักดันการขายสินค้ากลุ่ม nonbook เพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น มุ่งเน้นการขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยพิจารณาจากศักยภาพของทำเลในอนาคตเป็นสำคัญ และพิจารณาปิดสาขาจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถทำกำไรได้ โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาที่มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.se-ed.com และพัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com และ SE-ED Application เพื่อรองรับการทำงานบน smartphone หรือ tablet ให้สามารถใช้บริการทาง online ได้สะดวกง่ายดายขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้อย่างหลากหลายโดยไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะหนังสือเล่มเท่านั้น

          นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจการศึกษาทั้งในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเรียนเสริมหลังเลิกเรียนผ่าน SE-ED Learning Center เพื่อนำโจทย์ของประเทศในด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาเป็นโจทย์ของบริษัทฯ

          อย่างไรก็ดีในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ดีในช่วงนี้ บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับการยอมรับจากภายนอก ในการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆ ด้าน จนทำให้ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากความตั้งใจทำดี ดังนี้

  • ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4 จากงาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการราย งานบรรษัทภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

  • ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014) ว่าอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 7 ปีซ้อน จัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  • ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2552 - 2557)

  • ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากการประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ช่วงปี 2552 - 2557 ซึ่งได้รับคะแนน 100% เต็มต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น โดยซีเอ็ดเป็นรายเดียวในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ได้รับรางวัลนี้

          ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งแก่บริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ พร้อมเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และมีส่วนเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

 

นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์

ประธานกรรมการ

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการผู้จัดการ