สารจากคณะกรรมการ

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 

         นับเป็นเวลากว่า 1 ปีเศษ ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ที่ผมได้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ซึ่งในขณะนั้นวงการหนังสือทั้งประเทศกำลังอยูในช่วงขาลง ขวัญและกำลังใจของคนในวงการตกต่ำ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผมในการพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาร้านหนังสือซีเอ็ดให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

         ผม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ

  1. การสร้างขวัญกำลังใจ และเติมเต็มความสามารถที่เหมาะสมกับยุคสมัยให้กับทีมซีเอ็ด

  2. ปรับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยให้มีความแตกต่าง และสอดคล้องกับท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

  3. พัฒนาหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะสำนักพิมพ์ และการจัดจำหน่าย

  4. ลงทุนในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce, e-book สื่อและบริการอื่น ๆ ในรูปแบบ Digital

  5. ร่วมมือกับบริษัท และองค์กรอื่น ๆ ในวงการหนังสือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของวงการ กระตุ้นการอ่าน และช่วยกันรักษาธุรกิจรายย่อย ๆ ในวงการ

         ภารกิจแรกๆ ที่ผมได้เริ่มดำเนินการ คือ การกระตุ้นขวัญ และกำลังใจของบุคคลากรในองค์กรให้กลับมามีพลังเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะทีมงานที่อยู่สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ผมร่วมกับทีมบริหาร ได้ร่วมลงพื้นที่ครบ 338 สาขาทั่วประเทศ (จำนวนสาขา ณ ขณะนั้น) ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเติมพลังใจ และจุดประกายความหวังให้กับทีมรวมถึงการจัดคอร์สฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับทีมทั่วประเทศโดยทันที

         ซีเอ็ดมีจุดแข็งจากการที่มีภาพลักษณ์ร้านหนังสือชัดเจน และมีสาขามากที่สุดในประเทศกว่า 300 สาขา ดังนั้นซีเอ็ดจะใช้ความเป็นเครือข่ายร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับชุมชน และทำเลที่ตั้ง (Localization) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมีเสน่ห์ให้กับสาขาในพื้นที่ต่าง ๆ

         หลังจากที่ผมเข้ารับตำแหน่งประธานฯ ซีเอ็ดได้มีการเจรกับพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ของวงการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาด้าน Disruption ปัญหาด้านภาษี ปัญหาด้านการขนส่ง ฯลฯ ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้รัฐบาล และคนไทยเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้มากยิ่งขึ้น

         วันนี้หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของซีเอ็ด ได้ถูกปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งซีเอ็ดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการร่วมกับพันธมิตรในเรื่องของการศึกษา ผู้ให้บริการ Content และผู้นำเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก

         ซีเอ็ดจะยังคงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเรียนรู้ STEM Education โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศของไทย และระดับนานาชาติ ในการสรรหาคอร์สและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์การเรียนรู้ของห้องเรียนที่เก่งๆ ในโลก

         ซีเอ็ดจะยังคงยึดมั่น และให้ความสำคัญกับความผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านโครงการ CSR ต่าง ๆ ที่ได้ทำมาตลอดปี พ.ศ. 2562 อันได้แก่  1. โครงการมีน้อย อ่านมาก เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าหนังสือได้ 3 เดือน  2. โครงการเพื่อนซีเอ็ด งานของวัยรุ่นที่น่าทำที่สุดในโลก เป็นโครงการคัดเลือกตัวแทนวัยรุ่นในการเป็นตัวแทน ผู้ส่งเสริม ผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปรักการอ่าน  3. โครงการรถแดงแหล่งความรู้ โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในการทำกิจกรรม และรณรงค์ให้นักเรียนและโรงเรียน รักการอ่าน รวมถึงบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศที่ขาดโอกาส และในปี 2563 จะมีการริเริ่มโครงการ CSR ใหม่ๆ อาทิ โครงการ "10 นาที อ่านสนุก" โครงการซึ่งจะปลูกฝังให้เยาวชนไทย สนุกกับการอ่าน และบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา ด้วยกระบวนการที่ถูกออกแบบไว้เป็นพิเศษ

         ปี พ.ศ. 2563 นี้นับเป็นปีที่มีความสำคัญ และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาวะวิกฤต COVID-19 วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤต Disruption และการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในสังคมไทย และจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยโดยรวม และซีเอ็ด ดังนั้น ซีเอ็ดจะต้องปรับตัวอย่างเร็วที่สุด และแรงที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำธุรกิจหนังสือ และร้านหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ และเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อทำให้คนไทยเก่งขึ้น และเป็นผู้ชนะในอนาคตข้างหน้า

 

นายเกษมสันต์ วีระกุล

ประธานคณะกรรมการ