ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 

หากท่านมีคำถาม ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2826-8000 กด 8
โทรสาร 0-2826-8999
E-mail: ir@se-ed.com

 

 

กรรมการอิสระ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2826-8690
โทรสาร 0-2826-8999
E-mail: id@se-ed.com

 

 

วิเชียร รุ่งพูนทรัพย์
แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2826-8691
โทรสาร 0-2826-8999
E-mail: wichian@se-ed.com

 

 

อารี แซ่อึ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
E-mail: aree@se-ed.com