ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 51
31/12/51
งบปี 52
31/12/52
งบปี 53
31/12/53
งบปี 54
31/12/54
งบปี 55
31/12/55
งบปี 56
31/12/56
งบปี 57
31/12/57
งบปี 58
31/12/58
งบปี 59
31/12/59
งบปี 60
31/12/60
งบปี 61
31/12/61
งบปี 62
31/12/62
ไตรมาส 1/63
31/03/63
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,826.49 2,125.39 2,284.55 2,458.99 2,625.97 2,599.46 2,801.78 2,588.84 2,588.88 2,739.63 2,574.15 2,472.78 2,926.07
หนี้สินรวม 1,172.54 1,381.58 1,499.54 1,728.85 1,691.36 1,628.96 1,815.87 1,595.20 1,627.91 1,495.84 1,308.51 1,228.81 1,703.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น 653.95 689.56 725.39 668.24 873.30 909.86 920.33 922.46 883.21 1,155.30 1,176.27 1,161.23 1,138.51
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 323.92 323.92 323.92 323.92 356.31 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94
รายได้รวม 4,423.00 4,673.69 5,171.79 5,561.77 5,727.96 5,359.09 4,967.19 4,544.28 4,289.35 3,769.72 3,383.06 3,027.83 602.60
กำไรสุทธิ 194.63 216.57 243.06 225.22 203.45 72.29 81.27 70.88 12.37 -25.70 14.61 11.99 -20.45
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.60 0.67 0.77 0.70 0.57 0.18 0.21 0.18 0.03 -0.07 0.04 0.03 -0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 14.18 14.91 15.00 13.49 10.26 3.58 4.67 4.51 1.75 -0.11 1.37 1.42 1.02
ROE (%) 29.47 32.24 34.36 32.32 26.40 8.11 8.88 7.69 1.37 -2.52 1.25 1.03 0.34
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.40 4.63 4.70 4.05 3.55 1.35 1.64 1.56 0.29 -0.68 0.43 0.40 -3.39
 
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/51 30/12/52 30/12/53 30/12/54 28/12/55 27/12/56 30/12/57 30/12/58 30/12/59 29/12/60 28/12/61 30/12/62 29/05/63
ราคาล่าสุด (บาท) 5.85 8.05 10.60 10.40 9.70 4.62 5.05 5.25 4.26 3.54 3.06 1.95 1.35
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,894.94 2,607.57 3,433.56 3,368.78 3,456.24 1,810.78 1,979.32 2,057.71 1,669.68 1,387.48 1,199.35 764.29 529.12
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/51 30/09/52 30/09/53 30/09/54 30/09/55 30/09/56 30/09/57 30/09/58 30/09/59 30/09/60 30/09/61 30/09/62 31/03/63
P/E (เท่า) 8.98 14.00 14.43 13.12 16.59 17.75 28.80 19.06 452.67 N/A N/A 47.48 134.51
P/BV (เท่า) 2.85 3.99 5.01 5.13 4.71 2.01 2.20 2.19 1.87 1.59 1.03 0.65 0.46
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.05 2.02 2.12 2.03 2.06 2.30 2.30 2.40 2.28 2.23 2.98 3.00 2.90
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 9.57 7.33 6.23 7.02 3.85 7.91 3.56 3.43 2.82 0.28 N/A N/A N/A

 

ที่มา - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย