ผู้บริหาร

 

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Financial Officer

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การจัดการ สาขาบริหารธุรกิจโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเวปสเตอร์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Fundamentals for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย


(+ เพิ่มเติม)

นางกนิษฐ์ พรหมเสน

ผู้อำนวยการสายงานผลิตหนังสือ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์โรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์

ผู้อำนวยการสายงานขายและจัดจำหน่าย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


(+ เพิ่มเติม)

นางภาสพรรณี มหายศ

ผู้อำนวยการสายงาน Digital Business

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวสริดา สาระจันทร์

บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวพรพิมล ตั้งสกุล

บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาตรี คณะเกษตร สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


(+ เพิ่มเติม)

นายไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด

ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Content

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


(+ เพิ่มเติม)

นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่าย STEM Education

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


(+ เพิ่มเติม)

ดร.มีโชค ทองไสว

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวสวรรย์ พิภูษณานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวสจิพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวอารี แซ่อึ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5368
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


(+ เพิ่มเติม)

นายอุทัย สกุลอุดมกาญจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


(+ เพิ่มเติม)

นายไพบูลย์ จันทร์วลัยพร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


(+ เพิ่มเติม)

นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(+ เพิ่มเติม)

หมายเหตุ

-  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-2) ที่นี่