ผู้บริหาร

นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)
การอบรมจากสถาบันอื่น
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate Secretary Development Program


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวสจิพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

การศึกษา
 • บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวอารี แซ่อึ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

การศึกษา
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5368
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

ดร.มีโชค ทองไสว

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ

การศึกษา
 • ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย

การศึกษา
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ

ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์

การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวสริดา สาระจันทร์

บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการ

การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นางกนิษฐ์ พรหมเสน

บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป

การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์โรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นางสาวพิศมัย ชัยรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ

การศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นางสาววิภาสิริ ภูริเทเวศร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ส่วนงานสำนักงานกลางและบุคคล

การศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ

การศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

หมายเหตุ

-  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-2) ที่นี่