ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

นำขึ้นเวบไซต์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng