นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

             บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ดำเนินการ  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ประจำปี วันที่จ่ายปันผล ประเภทการจ่ายปันผล จำนวน (บาท/หุ้น) หมายเหตุ
2562 - - -  
2561 - - -  
2560 - - -  
2559 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.01  
2558 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล 0.12  
2557 21 พ.ค. 2558 เงินปันผล 0.18  
2556 22 พ.ค. 2557 เงินปันผล 0.18  
2555 22 พ.ค. 2556 หุ้นปันผล (10:1) 0.10  
2555 22 พ.ค. 2556 เงินปันผล 0.11112  
2555 6 ธ.ค. 2555 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2555 6 ก.ย. 2555 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2555 8 มิ.ย. 2555 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2554 24 พ.ค. 2555 หุ้นปันผล (10:1) 0.10  
2554 24 พ.ค. 2555 เงินปันผล 0.11112  
2554 8 ธ.ค. 2554 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2554 8 ก.ย. 2554 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2554 10 มิ.ย. 2554 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2553 27 พ.ค. 2554 เงินปันผล 0.43  
2553 9 ธ.ค. 2553 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2553 8 ก.ย. 2553 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2553 11 มิ.ย. 2553 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2552 27 พ.ค. 2553 เงินปันผล 0.36  
2552 11 ธ.ค. 2552 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2552 11 ก.ย. 2552 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2552 9 มิ.ย. 2552 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2551 28 พ.ค. 2552 เงินปันผล 0.29  
2551 11 ธ.ค. 2551 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2551 5 ก.ย. 2551 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2551 6 มิ.ย. 2551 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2550 28 พ.ค. 2551 เงินปันผล 0.26  
2550 11 ธ.ค. 2550 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2550 6 ก.ย. 2550 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2550 8 มิ.ย. 2550 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2549 23 พ.ค. 2550 เงินปันผล 0.30  
2549 8 ธ.ค. 2549 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2549 11 ก.ย. 2549 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2549 9 มิ.ย. 2549 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2548 25 พ.ค. 2549 เงินปันผล 0.29  
2548 9 ธ.ค. 2548 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2548 9 ก.ย. 2548 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2548 10 มิ.ย. 2548 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2547 25 พ.ค. 2548 เงินปันผล 0.028  
2547 9 ธ.ค. 2547 เงินปันผล 0.06 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2547 8 ก.ย. 2547 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2547 14 มิ.ย. 2547 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2546 24 พ.ค. 2547 เงินปันผล 0.20  
2546 11 ธ.ค. 2546 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2546 5 ก.ย. 2546 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2546 9 มิ.ย. 2546 เงินปันผล 0.10 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2545 16 พ.ค. 2546 เงินปันผล 4.50  
2544 29 พ.ค. 2545 เงินปันผล 5.00