ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

           บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าจำนวน 10 คน ซึ่งต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในชุมนุมวิชาการ ขณะที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตระหนักดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และไม่มีผู้ที่สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2517 โดยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า "ซีเอ็ดจะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ" และเน้นย้ำภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัทฯ คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากคำว่า Science, Engineering & EDucation เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญ คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ผ่านความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

           เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะทำให้องค์กรสามารถทำหน้าที่เป็น "สื่อความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)" เพื่อที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากอดีต จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ "เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น" อย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 Website : www.se-ed.com/csr

Email : csr@se-ed.com

facebook : www.facebook.com/PlukKhwamRu

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : www.smarterthais.org

 
รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน    DOWNLOAD