ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า และ SE-ED Learning Center

ชื่อ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้ง SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 เลขที่ 319 สี่แยกสามย่าน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ www.se-ed.com
โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
อีเมล เลขานุการบริษัทฯ   cs@se-ed.com
กรรมการอิสระ          id@se-ed.com
นักลงทุนสัมพันธ์       ir@se-ed.com
ประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลัก คือ

  • ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
  • ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ
  • ธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่าง ๆ
  • โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • บริษัท เบสแล็บ จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000285
ทุนจดทะเบียน 391,944,529 บาท (หุ้นสามัญ 391,944,529 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนรับชำระแล้ว 391,944,418 บาท (หุ้นสามัญ 391,944,418 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย

ชื่อ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 33/39-40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2885-2670-5
โทรสาร 0-2885-2670-5 ต่อ 502
อีเมล webmaster@plearnpattana.com
เว็บไซต์ www.plearnpattana.com
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษาเอกชน โดยดำเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105545100716
ทุนจดทะเบียน 151,850,048 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 8.96 บาท
ทุนชำระแล้ว 151,850,048 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 8.96 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 48.97
   
ชื่อ บริษัท เบสแล็บ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้คำปรึกษาการพัฒนา การออกแบบ และการจำหน่่ายซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
เลขทะเบียนบริษัท 0105556066298
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 60
   

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม

ชื่อ บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2862-1396
โทรสาร 0-2862-1395
เว็บไซต์ www.me.co.th
ประเภทธุรกิจ สำนักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือสำหรับวิศวกร
เลขทะเบียนบริษัท 0105527008994
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว 400,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 25
   

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Call center 0-2009-9999
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
   
ผู้สอบบัญชี นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793  และ/หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752  และ/หรือ
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517  และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ
ที่ตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2596-0500
โทรสาร 0-2596-0539
อีเมล group@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ www.daa.co.th
   
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ
ที่ตั้ง เลขที่ 1153/44 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2731-5337, 0-2731-5338
โทรสาร 0-2731-5759
   
 
ข้อบังคับบริษัท    DOWNLOAD