ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า และ SE-ED Learning Center

ชื่อ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้ง SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 เลขที่ 319 สี่แยกสามย่าน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ www.se-ed.com
โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
อีเมล เลขานุการบริษัทฯ   cs@se-ed.com
กรรมการอิสระ          id@se-ed.com
นักลงทุนสัมพันธ์       ir@se-ed.com
ประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลัก คือ

  • ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ
  • รับจัดจำหน่ายหนังสือ
  • ธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center หรือ SBC) และร้านเครือข่าย (ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง และจุดขายย่อย) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center มีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นโรงเรียนสอนเสริมและศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพ อันได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
  • ดำเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000285
ทุนจดทะเบียน 391,944,529 บาท (หุ้นสามัญ 391,944,529 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนรับชำระแล้ว 391,944,418 บาท (หุ้นสามัญ 391,944,418 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย

ชื่อ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 33/39-40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2885-2670-5
โทรสาร 0-2885-2670-5 ต่อ 502
อีเมล webmaster@plearnpattana.com
เว็บไซต์ www.plearnpattana.com
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษาเอกชน โดยดำเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105545100716
ทุนจดทะเบียน 169,475,500 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 169,475,500 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 48.97
   
ชื่อ บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
ประเภทธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท 0105544044332
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 99.99
   
ชื่อ บริษัท เบสแล็บ จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้คำปรึกษาการพัฒนา การออกแบบ และการจำหน่่ายซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
เลขทะเบียนบริษัท 0105556066298
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 60
   

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม

ชื่อ บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2862-1396-9
โทรสาร 0-2862-1395
เว็บไซต์ www.me.co.th
ประเภทธุรกิจ สำนักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือสำหรับวิศวกร
เลขทะเบียนบริษัท 0105527008994
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว 400,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน อัตราร้อยละ 25
   

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1262-3
Call center 0-2229-2888
อีเมล contact.tsd@set.or.th
เว็บไซต์ www.tsd.co.th
   
ผู้สอบบัญชี คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521  และ/หรือ
คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516  และ/หรือ
คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972  และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789
อีเมล Ernstyoung.thailand@th.ey.com
เว็บไซต์ www.ey.com
   
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ
ที่ตั้ง เลขที่ 1153/44 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2731-5337, 0-2731-5338
โทรสาร 0-2731-5759
 
ข้อบังคับบริษัท    DOWNLOAD