กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Director (FFD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)