กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)


(+ เพิ่มเติม)

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)


(+ เพิ่มเติม)


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

การศึกษา
 • Master of Management (Finance), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นายวัฒนา เชียงกูล

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)


(+ เพิ่มเติม)

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College, Massachusetts, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, USA
การอบรมจาก IOD
 • Director Certification Program (DCP)


(+ เพิ่มเติม)