จรรยาบรรณทางธุรกิจ

          บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกรรมการและพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศบังคับใช้จรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม บริษัทฯ มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

 

 

จรรยาบรรณ / จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

          จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศ

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

1.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

          คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณนี้ ในการกระทำในทุกกิจกรรม การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

          1.2  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ คุณวุฒิ และความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ ตามหลักวิชาชีพที่ได้พึงปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ

          1.3  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

          1.4  มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสำคัญผิดหรือสับสนในข้อมูลสารสนเทศ

 

2.  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศ

          คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          2.1  ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาท ทุกไตรมาส

          2.2  มุ่งมั่นที่จะรักษาความลับของบริษัทฯ  ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

          2.3  ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 

3.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

          คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          3.1  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด

 

4.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

          คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          4.1  รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัทฯ หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ

          4.2  มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า ที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด

          4.3  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

          4.4  จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านทางอีเมล์ id@se-ed.com และ comment@se-ed.com เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

          4.5  มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

          4.6  ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

 

5.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

          5.1  ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

5.1.1  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

5.1.2  การกำหนดนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ จะคำนึงในวิถีทางที่จะทำให้ธุรกิจหนังสือในภาพรวมอยู่รวมกันได้และเติบโตไปด้วยกันเสมอ

5.1.3  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

5.1.4  มุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมกับมูลค่าสินค้า และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

          5.2  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

5.2.1  ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

5.2.2  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม

5.2.3  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

          5.3  ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า

5.3.1  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

5.3.2  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

 

6.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

          คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          6.1  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น  ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

          6.2  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

          6.3  พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส

          6.4  มุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องต่อความต้องการและความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการจูงใจ และสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งและการให้ผลตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สำคัญ

          6.5  มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ เสมือนเป็นของตนเอง

          6.6  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย

          6.7  ดำเนินการให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณของพนักงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง

          6.8  รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

 

7.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          7.1  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

          7.2  ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

          7.3  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

จรรยาบรรณ / จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

          จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

1.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

          ผู้บริหาร และพนักงานจะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณนี้ ในการกระทำในทุกกิจกรรม การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

          1.2  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ คุณวุฒิ และความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ ตามหลักวิชาชีพที่ได้พึงปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ

          1.3  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

          1.4  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

          1.5  มุ่งมั่นที่จะให้สิทธิประโยชน์และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

2.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

          ผู้บริหาร และพนักงานจะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          2.1  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด

 

3.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

          ผู้บริหาร และพนักงานจะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          3.1  รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัทฯ หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ

          3.2  มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า ที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด

          3.3  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

          3.4  จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ความรวดเร็ว

          3.5  มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

          3.6  มุ่งมั่นที่จะให้บริการต่อลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

 

4.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

          4.1  ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

4.1.1  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

4.1.2  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

          4.2  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

4.2.1  ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

4.2.2  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม

4.2.3  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

          4.3  ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า

4.3.1  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

4.3.2  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

 

5.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

          ผู้บริหาร และพนักงานจะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          5.1  ปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสารบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  โดยเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่และทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

          5.2  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น  ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

          5.3  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

          5.4  พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส

          5.5  มุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องต่อความต้องการและความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการจูงใจ และสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งและการให้ผลตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สำคัญ

          5.6  มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ เสมือนเป็นของตนเอง

          5.7  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำให้ปลอดภัย

          5.8  เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น

          5.9  ไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

          5.10  กำหนดให้การให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมเหตุสมผล แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ รวมถึงไม่ให้ หรือรับสินบนต่างๆ

          5.11  รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

          5.12  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 

6.  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ผู้บริหาร และพนักงานจะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

          6.1  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

          6.2  ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

          6.3  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ