กรรมการบริษัท

 

นายเกษมสันต์ วีระกุล

ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Director (FFD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Financial Officer

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การจัดการ สาขาบริหารธุรกิจโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเวปสเตอร์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Fundamentals for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

นายไพรัช สิฏฐกุล

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


(+ เพิ่มเติม)

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(+ เพิ่มเติม)

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน


(+ เพิ่มเติม)

หมายเหตุ

-  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-2) ที่นี่