กรรมการบริษัท

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการ

การศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Certification Program (DCP)
การอบรมจากสถาบันอื่น
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3


(+ เพิ่มเติม)

นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)
การอบรมจากสถาบันอื่น
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate Secretary Development Program


(+ เพิ่มเติม)

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

นายไพรัช สิฏฐกุล

กรรมการ

การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)


(+ เพิ่มเติม)

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)


(+ เพิ่มเติม)

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)


(+ เพิ่มเติม)

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ

การศึกษา
 • Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมจาก IOD
 • Director Certification Program (DCP)
 • Finance for Director (FFD)


(+ เพิ่มเติม)

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ

การศึกษา
 • M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-


(+ เพิ่มเติม)

หมายเหตุ

-  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-2) ที่นี่