รางวัล

รางวัลเกียรติคุณส่วนหนึ่ง

 

          จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (จะดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้ "คนไทยเก่งขึ้น") โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัท ตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทน การลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

          โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการเป็น "บริษัทฯ ตัวอย่างที่ดี" และมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสได้ส่งผลสะท้อนให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

 • ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014 เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัทภิบาลติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

 • ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี 255ุ7 อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2552 - 2557) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปี 2557 นี้ทั้งสิ้น 528 บริษัท

 • ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากการประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ช่วงปี 2552 - 2557 ซึ่งได้คะแนน 100% เต็ม ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น โดยซีเอ็ดเป็นรายเดียวในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับรางวัลนี้

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น" (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2553/54 ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ

 • ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (SET Awards 2011) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยเป็นบริษัทนอก SET50 บริษัทเดียวใน 5 บริษัททั้งหมดที่ได้รับรางวัลในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

 • ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 - 2010 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET50 รายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

 • ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

 • ได้รับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ถือหุ้น) จากการจัดประกวดโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บริษัทของกลุ่ม SET (ที่เหลือจาก SET100) เพื่อเข้าชิงรางวัล IR Excellence Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 10 บริษัทเพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibilities Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทนอก SET100 เพียงรายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist)

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี" หรือ "Board of The Year for Distinctive Practices" ประจำปี 2549/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

 • ได้รับรางวัล Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ "บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับการชมเชยเป็นพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน" ซึ่ง ก.ล.ต. จัดรางวัลขี้นเพื่อส่งเสริมการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ขึ้นในประเทศไทย

 • ได้รับรางวัล "ร้านหนังสือเครือข่ายยอดเยี่ยม ประจำปี 2545 และ 2546" และรางวัล "ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจำทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)" จากชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ (ชมรมสายส่งหนังสือ) ในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 • ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจำวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำของโลก ให้อยู่ในรายชื่อ 200 บริษัทยอดเยี่ยมนอกสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 : Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำ 20,000 รายทั่วโลก