หน้าแรก
 28-09-2563  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 18-06-2563  ประกาศ วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นฯ - ชื่อเดิม) ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 09-04-2563  ประกาศ เลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 30-09-2562  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 22 มีนาคม 2562

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 28-09-2561  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 มีนาคม 2561

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 29-09-2560  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 17 มีนาคม 2560

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 30-09-2559  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 18 มีนาคม 2559

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 19-10-2558  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ในงานแถลง "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015)" จากการสำรวจของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลสำรวจ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ที่

 

 16-10-2558  ซีเอ็ด ได้รับ รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Invesment Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น  จากงาน SET Sustainability Awards 2015

ซีเอ็ด ได้รับ รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น  จากงาน SET Sustainability Awards 2015

ตลอดระยะเวลากว่า 41 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ "คนไทยเก่งขึ้น" บริษัทฯ ได้นำเอาปัญหาของประเทศด้านการพัฒนาคน และนำเอาอุดมการณ์ทางสังคม มาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานแบบธุรกิจ เพื่อให้สังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดความมุ่งมั่นและภารกิจนี้ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง "ให้คิดดี ทำดี และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ" ตลอดจนการพยายามเป็น "บริษัทตัวอย่างที่ดี" ในทุกด้าน และดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) จากงาน SET Sustainability Awards 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน "SET Sustainability Awards 2015" พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน ครั้งแรกของตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

(อ่านรายละเอียด...)

 

 30-09-2558  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 05-06-2558  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2558

5 TIA

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2558

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558" ซึ่งเป็นปีที่ 10 (2549 - 2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน เพิ่มและรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมนั้น นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมในภายหลังวันประชุม นอกจากนั้น ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผลคะแนนอยู่ในช่วงระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน (2552 - 2558) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ทำการเผยแพร่ผลการประเมินบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.thaiinvestors.com) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปีนี้ทั้งสิ้น 575 บริษัท

(อ่านรายละเอียด...)

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 20 มีนาคม 2558

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 27-11-2557  ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน !!!  จากงาน SET Awards 2014

ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน !!!  จากงาน SET Awards 2014

จากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง "ให้คิดดี ทำดี และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ"  ตลอดจนการพยายามเป็น "บริษัทตัวอย่างที่ดี" ในทุกด้าน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน "SET Awards 2014" ขึ้นเป็นครั้งที่ 11 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

(อ่านรายละเอียด...)

 

 22-10-2557  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในงานแถลง "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014)" จากการสำรวจของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลสำรวจ และเอกสารเผยแพร่ ได้ที่

 

 30-09-2557  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 25-09-2557  SE-ED ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน !!!!

 

SE-ED ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน !!!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ศ. สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบรางวัลทรงเกียรติให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนจากการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) 100% เต็ม ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน (2552 - 2557) จำนวน 13 บริษัท ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ  การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม  การจัดทำรายงานการประชุม  ตลอดจนข้อมูลที่โปร่งใส อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance หรือการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี) ของบริษัทจดทะเบียน

โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Investors' Choice Award ในครั้งนี้ ซึ่งคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ขึ้นรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

 

 30-07-2557  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2557

5 TIA

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2557

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557" ซึ่งเป็นปีที่ 9 (2549 - 2557) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน เพิ่มและรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมนั้น นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมในภายหลังวันประชุม นอกจากนั้น ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผลคะแนนอยู่ในช่วงระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน (2552 - 2557) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ทำการเผยแพร่ผลการประเมินบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.thaiinvestors.com) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปีนี้ทั้งสิ้น 528 บริษัท

(อ่านรายละเอียด...)

 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 26-03-2557  SE-ED Opportunity Day

 

SE-ED Opportunity Day วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.10-17.00 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 รอบเวลา 16.10 - 17.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(อ่านรายละเอียด...)

 

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 21 มีนาคม 2557

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 20-11-2556  ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน !!!  จากงาน SET Awards 2013

ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน !!!  จากงาน SET Awards 2013

จากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มาเป็นระยะเวลากว่า 39 ปี ที่ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง "ให้คิดดี ทำดี และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ"  ตลอดจนการพยายามเป็น "บริษัทตัวอย่างที่ดี" ในทุกด้าน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2013

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน "SET Awards 2013" ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในปี 2555 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

(อ่านรายละเอียด...)

 

 17-10-2556  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ในงานแถลง "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013)" จากการสำรวจของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลสำรวจ และเอกสารเผยแพร่ ได้ที่

 

 30-09-2556  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 16-08-2556  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2556

5 TIA

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2556

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556" ซึ่งเป็นปีที่ 8 (2549 - 2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน เพิ่มและรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมนั้น นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมในภายหลังวันประชุม นอกจากนั้น ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผลคะแนนอยู่ในช่วงระดับ "5 TIA" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2552 - 2556) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ทำการเผยแพร่ผลการประเมินบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.thaiinvestors.com) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปีนี้ทั้งสิ้น 475 บริษัท

(อ่านรายละเอียด...)

 

 22-03-2556  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 22 มีนาคม 2556

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 บันทึกการประชุม  ที่นี่    
 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 13-03-2556  SE-ED Opportunity Day

 

SE-ED Opportunity Day วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.15-17.30 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 รอบเวลา 16.15 - 17.30 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(อ่านรายละเอียด...)

 

 22-11-2555  ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน !!!  จากงาน SET Awards 2012

ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน !!!  จากงาน SET Awards 2012

จากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาเป็นระยะเวลา 38 ปี ที่ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง "ให้คิดดี ทำดี และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ"  ตลอดจนการพยายามเป็น "บริษัทตัวอย่างที่ดี" ในทุกด้าน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2012

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน "SET Awards 2012" ขึ้นเป็นครั้งที่ 9 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในปี 2554 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

(อ่านรายละเอียด...)

 

 29-10-2555  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในงานแถลง "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012)" จากการสำรวจของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลสำรวจ และเอกสารเผยแพร่ ได้ที่

 

 15-10-2555  SE-ED ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน !!!!

 

SE-ED ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน !!!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม ศ. สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบรางวัลทรงเกียรติให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนจากการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) 100% เต็ม ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน (2552 - 2555) จำนวน 17 บริษัท ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ  การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม  การจัดทำรายงานการประชุม  ตลอดจนข้อมูลที่โปร่งใส อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance หรือการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี) ของบริษัทจดทะเบียน

โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Investors' Choice Award ในครั้งนี้ ซึ่งคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ขึ้นรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

(อ่านรายละเอียด...)

 

 30-09-2555  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 26-03-2555  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 มีนาคม 2555

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 บันทึกการประชุม  ที่นี่    
 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng  

 

 08-03-2555  SE-ED รับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

SE-ED รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

สืบเนื่องจากในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ซึ่งการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถสร้างความตื่นตัวให้ประชาชน และภาคธุรกิจได้เกิดจิตสำนึกในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบริหารธุรกิจ  ดังนั้น มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดให้มีการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประกวดในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้รับรางวัลเกียรติยศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2  โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ ของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน

(อ่านรายละเอียด...)

 

 05-03-2555  SE-ED Opportunity Day

 

SE-ED Opportunity Day วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.15-17.30 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 รอบเวลา 16.15 - 17.30 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(อ่านรายละเอียด...)

 

 21-02-2555  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณ"คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น" (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2553/54

คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณ"คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น" (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2553/54

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซ่าแอทธินี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2553/54" ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยในปีนี้ คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น" หรือ "Board of the Year for Distinctive Practices" ประจำปี พ.ศ. 2553/54  ซึ่งคุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการ ขึ้นรับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

(อ่านรายละเอียด...)

 

 22-12-2554  ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล รางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน !!! และรางวัลดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET Awards 2011

ซีเอ็ด ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล รางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน !!! และรางวัลดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET Awards 2011

จากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาเป็นระยะเวลา 37 ปี ที่ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง "ให้คิดดี ทำดี และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ"  ตลอดจนการพยายามเป็น "บริษัทตัวอย่างที่ดี" ในทุกด้าน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลจากความตั้งใจทำดี คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และ รางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากงาน SET Awards 2011 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน "SET Awards 2011" ขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในปี 2553 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

(อ่านรายละเอียด...)

 

 16-12-2554  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับ "ดีเลิศ (5 ดาว)" ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ในงานแถลง "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2554 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011)" จากการสำรวจของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลสำรวจ และเอกสารเผยแพร่ ได้ที่

 

 ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม (Free Download)

บัญญัติ 20 ประการเตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม และพลังงานในบ้าน

 

 19-10-2554  ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2554

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง" ด้วยคะแนนเต็ม 100 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2554

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554" (ปีที่ 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน เพิ่มและรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมนั้น นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมในภายหลังวันประชุม นอกจากนั้น ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ซีเอ็ด ได้รับการประเมินผลคะแนนอยู่ในช่วงระดับ "ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง" ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ทำการเผยแพร่ผลการประเมินบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.thaiinvestors.com) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 416 บริษัท

(อ่านรายละเอียด...)

 

 11-10-2554  SE-ED Company Visit - ซีเอ็ดเปิดเยี่ยมชมบ้านหลังที่ 2!! โรงเรียนเพลินพัฒนา ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น

SE-ED Company Visit - ซีเอ็ดเปิดเยี่ยมชมบ้านหลังที่ 2!! โรงเรียนเพลินพัฒนา ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนเพลินพัฒนา (บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด "บริษัทย่อย") จัดงานเยี่ยมชมกิจการ (SE-ED Company Visit) เปิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโรงเรียนเพลินพัฒนา (Open House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และโรงเรียนเพลินพัฒนา รวมถึงแนวทางการเรียนการสอน วิถีแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบเพลินพัฒนา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 88 ท่าน

(อ่านรายละเอียด...)

 

 30-09-2554  การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

   จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไทย  Eng
   เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อกรรมการ  ไทย  Eng
   แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ไทย  Eng

 

 05-09-2554  ซีเอ็ดขอเรียนเชิญเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา (SE-ED Company Visit)

 

SE-ED COMPANY VISIT
"เปิดมุมมองสู่การเรียนรู้แบบเพลินพัฒนา"

ซีเอ็ดขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป เยี่ยมชมกิจการ (SE-ED Company Visit)  ที่จะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนนพุทธมลฑล สาย 2  กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 80 ท่าน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดของงาน

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน

 

 24-05-2554  ซีเอ็ดประกาศแจ้งการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเปล่า เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในอนาคตนั้น  บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเปล่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    ไทย   Eng

 

 12-05-2554  ซีเอ็ดประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 328,345,090 เป็น 323,921,130 บาท ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ไทย   Eng

 

 28-03-2554  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 มีนาคม 2554

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

 หนังสือเชิญประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานประจำปี  ไทย  Eng  
 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก / Form A
   แบบ ข / Form B
   แบบ ค / Form C

  

 บันทึกการประชุม  ที่นี่    
 มติที่ประชุม  ไทย  Eng  
 รายงานการประชุม  ไทย  Eng