วันที่ กิจกรรม
8 พ.ย. 2555 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2555
30 ก.ย. 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
8 ส.ค. 2555 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2555
11 พ.ค. 2555 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2555
26 เม.ย. 2555 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
5 มี.ค. 2555 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
23 ก.พ. 2555 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2554