วันที่ กิจกรรม
8 พ.ย. 2556 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2556
30 ก.ย. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
7 ส.ค. 2556 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2556
9 พ.ค. 2556 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556
25 เม.ย. 2556 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
13 มี.ค. 2556 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
21 ก.พ. 2556 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2555