นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 • อายุ   58 ปี
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด   23 เม.ย. 2558
การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน
 • 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 • 2555 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 • 2549 - 2555 : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์
 • 2537 - 2549 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 1 บริษัท
   • กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
   • รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-