นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

 • อายุ   51 ปี
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด   24 เม.ย. 2557
การศึกษา
 • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College, Massachusetts, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, USA
การอบรมจาก IOD
 • Director Certification Program (DCP)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน
 • พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • พ.ค. 2541 - 2548 : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • 2534 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พลานามัย
 • 2533 - 2534 : ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ. เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 1 บริษัท
   • กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 1 บริษัท
   • กรรมการ บจ. พลานามัย