นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

 • อายุ   52 ปี
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด   25 เม.ย. 2556
การศึกษา
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจาก IOD
 • Director Certification Program (DCP)
 • Audit Committee Program (ACP)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน
 • ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค
 • มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง
 • เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์
 • 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
 • 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 5 บริษัท
   • กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
   • กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์
   • กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค
   • กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง
   • กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์