นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 • อายุ   37 ปี
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด   24 เม.ย. 2557
การศึกษา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • Director Accreditation Program (DAP)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • 464,640 หุ้น / 0.1185%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน
 • พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล บจ. เพลินพัฒน์
 • 2549 - 2551 : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 • พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
 • 2544 - 2547 : นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2543 - 2544 : นักวิเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 1 บริษัท
   • กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 1 บริษัท
   • ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล บจ. เพลินพัฒน์