นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

 • อายุ   65 ปี
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด   25 เม.ย. 2556
การศึกษา
 • Master of Management (Finance), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
 • -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • 188,568 หุ้น / 0.0481%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน
 • พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • พ.ค. 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • 2538 - 2548 : กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย
 • 2523 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย
 • 2547 - 2554 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2538 - 2542 : รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • มีจำนวน 1 บริษัท
   • ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย