วันที่ กิจกรรม
9 พ.ย. 2558 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2558
30 ก.ย. 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
10 ส.ค. 2558 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2558
11 พ.ค. 2558 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2558
23 เม.ย. 2558 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
26 ก.พ. 2558 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557